Изпълнение на комплекс Рейна Резидънс

Композиционно решение

Жилищната част е решена в пет входа – вход А, вход Б, вход В, вход Г и вход Д в две сгради при свързано застрояване, като всеки един от входовете е обособен със самостоятелни вертикални комуникационни възли чрез стълбищна клетка и асансьор, свързващи подземния гараж, лобито на партера и всички жилищни етажи. Общия брой на предвидените по проект апартаменти за всички входове е 158бр.

Партерното ниво на сградата е решено с основно търговски функции. За удобство на живущите сградата разполага със заведение за обществено хранене с градина, както и просторно търговско помещение и още 7бр. по-малки търговски помещения.

През проход, непосредствено до калканната стена е организиран автомобилен достъп до наземен паркинг на Търговското помещение, който осигурява и достъп до зоната му за зареждане.

Всяка от сградите разполага със собствен подземен паркинг с общо 213 паркоместа, за удовлетворяване на нуждите на посетителите и живущите в сградата. Достъпът до тези подземни нива е осигурен посредством рампа. Между двата паркинга в сутерена има възможност за преминаване.

Пешеходните входове са както за живущите в сградата, така и за техните гости и са организирани от югозападната и югоизточната фасада на сградата. Всички жилищни и обществено достъпни помещения са с осигурено естествено осветление и вентилация чрез отваряеми прозорци.

Строително изпълнение

Конструкцията на сградата ще е стоманобетонна, скелетна със вертикални носещи стоманобетонни шайби и колони, изпълнявана по монолитна технология с най-високо качество. Състои се от обща фундаментна плоча, тринадесет етажни плочи, включително покривната.

Oграждащите стени между отделните апартаменти, ще се изпълнят от тухлена зидария с дебелина 25см. Преградните стени в отделните апартаменти ще се изпълнят от 12см керамична зидария.

Фасада

Фасадните стени са проектирани като 25см зидове от керамични тухли, върху които е положен топлоизолационен слой от минимум 15см от ЕPS и каменна вата. Финишното покритие е декоративна мазилка в три топли цвята и специална декоративна облицовка от HPL плоскости. Дограмата е седем камерна PVC, троен стъклопакет с нискоемисийни стъкла по етажите и алуминиева дограма с прекъснат термомост на партер.

Покрив

Покривът на сградата е плосък, със стоманобетонна носеща конструкция. Върху нея ще се изпълни покривен пакет от паро, хидро и топлоизолация. Топлоизолацията се осъществява посредством вата с дебелина 15см, а завършващият слой е висококачествена хидроизолация на два пласта.

Балкони

Всички балкони са обезопасени с ажурен стъклен парапет с минимална височина, мерена от кота готов под на 120 см. Настилките са от мразоузтойчив гранитогес, залепен върху цименто-пясъчна замазка и двоен под с дебелостенни керамични плочи с отворена фуга за отводняване при покривните тераси. Под финишните покрития ще се изпълняват топло и хидроизолационните работи, които ще гарантират цялостната устойчивост на пода от неблагоприятните външни атмосфертни условия.

Отваряемите крила на прозорците, когато не са към тераса или балкон са обезопасени с хоризонтална шпроса на височина мин.90 см. с неотваряема част отдолу.

Общи части

Партер

Етажни фоайета

Стълбища

Асансьори

Високотехнологични, комфортни и тихи електрически пътнически асансьори, без машинно помещение – БЕЗРЕДУКТОРНО задвижване с 90% ефективност, безредукторен постоянно-магнитен синхронен двигател с VF регулиране в затворена верига, предназначени за 8 лица и с товароносимост 1000 кг.

Сутерен /Подземен паркинг и помощни помещения/

Отопление и охлаждане

Във вход А за постигане на микроклимат в обитаемите помещения в зоната на физиологичния комфорт е предвидено за всеки апартамент изграждането на разводки за водно подово отопление.

За отоплението на останалите входове от комплекса са предвидени индивидуални отоплителни инсталации с разводки за радиатори и лири в баните.

За охлаждане през топлите месеци на жилищните помещения във всички входове на сградата са предвидени разводки за климатични инсталации на директно изпарения – моно и мулти сплит системи климатици.

Захранващите компоненти на отоплителната и охлаждащата системи ( газови стенни или подови котли и външни климатични тела), както и крайните потребители при тези системи (глидерни радиатори, лири и вътрешни климатични тела) са ще са индивидуално решение на всеки бъдещ собственик. Чрез избора си на тези крайни елементи той ще внесе както индивидуален почерк в новия си апартамент, така и цялостен завършек на системите за отопление и охлаждане.

Фоайетата и помещенията за общи нужди на всеки вход ще се отопляват чрез инверторни климатични агрегати на директно изпарение.

В помещенията за обществено ползване са предвидени да се изградят моно/мулти сплит VRF системи за отопление и охлаждане.

Водопроводна инсталация

Водопроводната инсталация на сградата е проектирана за покриване на питейно-битови нужди и пожарогасене.

Инсталацията за студена вода – вертикали и разпределителна мрежа - ще се изгради от полипропиленови тръби за високо налягане, изолирани с изолация.

Противопожарната инсталация ще се изгради от поцинковани стоманени тръби.

Поради етажността на сградата, водопроводните инсталации за питейно-битови и за противопожарни нужди са проектирани така че да покриват две зони. Първата зона обхваща етажите на по-ниските нива и е с директно водочерпене от уличната мрежа. За по-високите етажи са проектирани системи за повишаване на налягането. Същите са ситуирани в сутерена и са съставени от хоризонтални резервоари и помпени групи.

Канализационна инсталация

Предвидената за изпълнение канализация е битова и дъждовна.

Битовата канализация ще е със стандартно изпълнение чрез канализационни PVC тръби. Главните вертикални канализационни щрангове ще излизащат над покрива с цел вентилация. Към всеки вертикален клон е проектирана и хоризонтална тръбна разводка при всеки апартамент, покриваща нуждите на обособените мокри помещения и кухни в тях. Отвеждането на битовите отпадъчни и дъждовни води от сградата е с помощта на окачена канализация на ниво сутерен.

Дъждовната канализационна система е разработена чрез воронки, линейни отводнители и PVC трасета, необходими за безпроблемното отвеждане на всички дъждовни води. Част от дъжновните води ще бъдат събирани в подземен изравнителен съд и ще бъдат използвани за напояване на тревните площи. По този начин ще облекчим натоварването на канализационната мрежа в квартала при краткотрайни и обилни валежи. Използването на дъждовните води за напояване ще допринесе за устойчивото функциониране на проекта.

Отводняването на сутерена е посредством нископрофилни линейни отводнители с решетки за натоварване D400. Отпадната вода от снеготопене или авариийни течове преминава през сепаратор за нефтопродукти, преди да се включи към смесената канализационна мрежа.

Eлектро инсталация:

Жилищна част

Във всеки апартамент се предвижда апартаментно разпределително табло съдържащо съответния брой предпазители и дефектно токови защити. От него радиално се захранват отделните консуматори в апартамента.

Броят на осветителните тела и контактите във всеки апартамент е проектиран най-оптимално за нуждите на живущите.

Осветлението в стълбищната клетка и коридорите се комутира с осветителни тела с вграден датчик за присъствие.

Предвидено е евакуационно осветление в подземния гараж, коридорите и стълбищната клетка с осветителни тела и автономна акумулаторна батерия.

 

Търговски обекти

Електроинсталацията е проектирана съгласно предназначението на помещенията и архитектурните им особености. Типът, броят и разположението на използваните осветителни тела и контактите са подбрани за удовелетворяване на всички нужди по време на експлоатацията на търговските обекти.

Ще се предвидят следните осветителни инсталации: евакуационно, аварийно, работно осветление.

Евакуационно и аварийно осветление се проектира за осигуряване на осветеност на участъците от пътищата за и в евакуационните коридори, на означенията за евакуационен изход по протежение на целия маршрут за евакуация, в помещенията със системи и съоръжения осигуряващи пожарната безопасност на обекта.

Евакуационно и аварийно осветление се предвидени:

- над всеки изход за евакуация;

- за евакуационните стълбища във и извън сградата така, че да се осигури осветяването им;

- при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път;

- при промяна на котата на пътя в проходите и в коридорите (стъпалата);

- във всяка пресечна точка на коридорите;

- извън и в близост до крайните евакуационни изходи;

- в санитарно-хигиенните помещения;

- в близост до местата за разполагане на уреди за пожарогане и на бутоните за пожароивестяване. 

Аварийното и евакуационното осветление са проектирани с осветителнителни тела със самостоятелни акумулаторни батерии с време на разряд 1 час.

Във всички санитарни възли и в спомагателните помещения се монтират влагозащитени осветителни тела със степен на защита мин IP44. Осветлението в общите санитарни възли се командва с PIR датчици, работещи в ключов режим. (PIR датчик, работещ в ключов режим в предверието и във WC, продължителността на светене започва след всеки импулс отново).

Управлението на осветлението в отделните помещения ( коридори, офиси, санитарни и технически помещея и др.) става по подходящ начин с локални ключове, датчици за движение и присъствие, импулсни релета с бутони и др

Електрическата инсталация за контакти да се изпълни с трижилни и петжилни кабели тип СВТ, чието сечение е избрано по допустимо нагряване и проверено по загуба на напрежение. Всички кабели и проводници са с медни жила. Кабелите ще се положат на кабелни скари, над окачените тавани и под двоен под. Вертикалните спусъци към крайните точки да се осъществи в гофрирани РVС тръби, положени скрито под мазилка .

 

Слаботокова инсталация:

В комплекса са предвидени и следните слаботокови инсталации в сградата: домофонна инсталация, структурно окабеляване (компютърна и телевизионна инсталация).

На сутерена за всеки вход е предвиден сграден дистрибутор. В тях ще се осъществят външните връзки с телекомуникационни компании.

Във във всички апартаменти ще бъде изпълнена пълна слаботокова инсталация, включваща телевизионни и интернет изводи до всяко жилищно помещение; телефонни изводи до дневните помещения. Предвидена е домофонна инсталация, като във всеки апартамент е поставена домофонна слушалка. При портиера на входа се предвжда портиерска станция за връзка с всеки апартамент. Домофонно табло е предвидено на главният подстъп към съответния вход.

 

Мълниезащитна инсталация

Обектът е III категория на мълниезащита. За предотвратяване на преки и непреки попадения на мълнии върху жилищния комплекс е предвидена за изпълнение мълниезащитна инсталация състояща се от мълниеприемна мрежа на покрива върху готови изолационни елементи и вертикални токоотводи замонолитени в конструкцията на сградата, осигуряващи връзката на мълниезащитата със заземителната инсталация.

Заземителна инсталация 

Заземителната инсталация е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадане на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения. 

Предвижда се фундаментно заземяване на сградата и съоръженията. Свързването на заземлението към арматурите на фундаментните плочи на всички единични основи в края на сградата става посредством шина от неръждаема стомана.

 

Вентилация

Във вход А, за постигане на микроклимат в обитаемите помещения в зоната на физиологичния комфорт са предвидени самостоятелни приточно-смукателни вентилационни инсталации за осигуряване на пресен въздух.

Нагнетателната вентилационна инсталация за всеки апартамент ще се осъществява с помощта на рекуперативен вентилационен блок, за стенен монтаж, който обработва пресен въздух, постъпващ от вертикална шахта за въздух. Рекуперативния вентилационен блок тук също ще е по индивидуално решение на всеки собственик.

В санитарните и мокри помещения е предвидена принудителна смукателна вентилация. Тя се осъществява с осови противовлажни вентилатори с вградена автоматична възвратна клапа.

Бокс вентилатор с изнесен двигател е предвиден за вентилацията на подземния паркинг.

За Ресторанта са предвидени приточно-смукателни вентилационни инсталации за осигуряване на пресен въздух.

В стълбищните клетки, пожарозащитните преддверия и асансьорите са предвидени системи за осигуряване на повишено налягане. За целта за всяко стълбище е предвидена по една отделна шахта, през която става подаването на въздух. Самият въздух се подава от вентилатори, разположени на покрива.

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Тъй като сградата е с голяма площ, на която са обособени жилищна част и зона за обществен достъп ще се изгради такава система, която условно ще раздели двете зони чрез множество видеокамери, които ще наблюдават входно-изходните точки, периферия, скрити ъгли и слаби места за визуланен контрол.

Вратите на входовете на жилищната част на сградите ще бъдат с електрически ключ за достъп с индивидуален чип за всеки собственик на апартамент.

Цялостната охрана ще бъде организирана в подходящо помещение. В него се предвижда денонощна охрана от професионална СОТ фирма. На това място ще организираме и система за прием на куриерски пратки за живущите в комплекса.

Пожароизвестителна инсталация

Предвидени са автоматини пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации за всички помещения в подземния етаж и разширение с ръчни пожароизвестители и алармени устройства в стълбищната клетка и във входното фоайе.

Предвидени са необходимите модули за управление и на другите предвидени за изпълнение външни устройства и системи:

Системата за пожароизвестяваме позволява гъвкаво програмиране и софтуерно зониране за своевременно и надеждно откриване на пожара в неговия начален стадий и точно определяне на мястото му.

Видът на пожароизвестителите е съобразен с характеристиките на помещенията - ръчни бутонни пожароизвестители на изходите и в стълбищата; термични автоматични пожароизвестители в подземният паркинг; димни автоматични пожароизвестители в останалите помещенията.

ПИЦ е резервиран с акумулаторна батерия, осигуряваща резервно захранване за поддържка на системата в действие след отпадане на основното захранване. Централата се монтира в сутерена.

Съгласно общоприетите правила и норми, в подземните гаражи няма да се допускат автомобили с газови (метанови) уредби.

Озеленяване на обекта

Паркоустройствения проект цели благоустрояване и естетизация на екстериорното пространство, със средствата на растителното изграждане и парковото обзавеждане както и постигане на баланс между застроени площи и вегетативни площи, в рамките на градоустройствените показатели Проектирани са множество затревявания на площи, засаждане на иглолистни дървена, широколистни видове, вечнозелени широколистни и цъфтящи храсти, осигуряващи естествена среда и комфорт на живущите в комплекса.